FINE ART PRINTS VOGELS

Groep spreeuwen en slechtvalk

SPREEUWEN EN SLECHTVALK I

Groep spreeuwen met sperwer

SPREEUWEN EN SPERWER I

Krabplevier

KRABPLEVIER

Twee futen baltsend

FUTEN BALTS I

Baltsende futen in eerste ochtendlicht.

FUTEN BALTS II

Een groep spreeuwen vliegt net boven kale boomtoppen.

SPREEUWEN BOVEN BOOMTOPPEN